2831077701 ptpepms-epa@edc.uoc.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής»

(Αριθμ. ΦΕΚ 635/τ.Β΄/9.3.2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης επαναπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή 4 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» στη Κατεύθυνση «Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» και στην ειδικότητα «Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (4 θέσεις)

 

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης που να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά η ειδικότητα,
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών,
 4. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά),
 5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
 6. Βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:
  1. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» και αυτήν την προκήρυξη,
  2. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ως εξής:

α/α Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη Μοριοδότηση
α Βαθμός πτυχίου Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 15
β Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας. 10
γ Βαθμός σε δύο μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος Τα μαθήματα αυτά τα προσδιορίζει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μοριοδότησης όπως με το βαθμό πτυχίου 5
δ Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου 8
Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος 10
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα)

6

(3 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής)

4

(2 ανά δημοσίευση)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

2

(1 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων

2

(1 ανά δημοσίευση)

Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

2

ε Συνέντευξη Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 30
στ Επαγγελματική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 3
ζ Εκπαιδευτική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 7
  Σύνολο 100

Το σύνολο του βαθμού θα στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Οι φοιτητές/ήτριες που φοιτούν στο Π.Μ.Σ. συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 2.400 €. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2200 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 4 ισόποσες δόσεις (550 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την 2η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 17/07/2017 έως 05/09/2017 ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής», Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο) με την ένδειξη “ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής”.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση (με βάση τα κριτήρια α-δ και στ-ζ) του παραπάνω πίνακα θα κληθούν για συνέντευξη την 13α Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 π.μ.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ 

https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr