Ευρετήριο Άρθρου

Α1) Κατεύθυνση: Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Κορμού

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Γλωσσική ανάπτυξη

13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση

13 ECTS

Σύγχρονα θέματα παιδαγωγικής

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Κορμού

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία

13 ECTS

Μεταγλωσσική ανάπτυξη και κατάκτηση του γραπτού λόγου

13 ECTS

Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Κοινωνικές συνιστώσες της γλωσσικής μάθησης

13 ECTS

Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και διδακτικές εφαρμογές

13 ECTS

Δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου: Πρώιμος εντοπισμός και έγκαιρη παρέμβαση

13 ECTS

Εκπαιδευτικό λογισμικό και αναδυόμενος γραμματισμός

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση

13 ECTS

Αισθητικές προσεγγίσεις και γλωσσική αγωγή

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS