Ευρετήριο Άρθρου

Α3) Κατεύθυνση: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διαδίκτυο και εκπαίδευση

13 ECTS

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

13 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Ι

13 ECTS

Διδακτική των φυσικών επιστημών με χρήση των ΤΠΕ

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Πολυμέσα στην εκπαίδευση

17 ECTS

ΤΠΕ και φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διδακτική μεθοδολογία

13 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ

13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ I

13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ Ι

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση

13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ ΙΙ

13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ ΙΙ

13 ECTS

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

13 ECTS

Χρήση προσομοιώσεων στις φυσικές επιστήμες

13 ECTS

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών στην εκπαίδευση (mobile learning)

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Κοινωνική δικτύωση και εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών

13 ECTS

Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων με εργαλεία web 2.0

13 ECTS

Πολυτροπικότητα και ΤΠΕ

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS