Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).  Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού, τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:  (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες  από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων, και  (γ)  είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση Σεμιναρίου Μεταπτυχιακής Εργασίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Μεταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

    

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

 

 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αισθητικές θεωρίες και εκπαιδευτική πράξη

13 ECTS

Τέχνη και δημιουργική μάθηση

13 ECTS

Τέχνη και δημιουργική διδασκαλία

13 ECTS

Τέχνες και αναλυτικά προγράμματα

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Τέχνη και εκπαιδευτική πράξη: σύγχρονα θέματα και προσεγγίσεις

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Λογοτεχνία και εκπαίδευση

13 ECTS

Θέατρο και εκπαίδευση

13 ECTS

Μουσική και εκπαίδευση

13 ECTS

Χορός και εκπαίδευση

13 ECTS

Εικαστικές τέχνες και εκπαίδευση

13 ECTS

Κινηματογράφος και εκπαίδευση

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι)

4 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (δύο από τα παρακάτω)

 

Κοινωνικές διαστάσεις της τέχνης και εκπαίδευση

13 ECTS

Μουσειακή αγωγή

13 ECTS

Τέχνη και διαπολιτισμική εκπαίδευση

13 ECTS

Κοινωνικό φύλο, τέχνη και εκπαίδευση

13 ECTS

Τέχνη, γραμματισμός και εκπαίδευση

13 ECTS

Κριτική θεωρία, τέχνη και εκπαίδευση

13 ECTS

Ιστορία της τέχνης και εκπαίδευση

13 ECTS

Ελεύθερη σωματική έκφραση, δημιουργική κίνηση, χορός και εκπαίδευση

13 ECTS

Παιδευτικές διαστάσεις του θεάτρου

13 ECTS

Ιστορία του θεάτρου και εκπαίδευση

13 ECTS

Ψυχολογία της τέχνης

13 ECTS

Φιλοσοφία της τέχνης

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας

13 ECTS

Θέματα διδακτικής του θεάτρου

13 ECTS

Θέματα διδακτικής της μουσικής

13 ECTS

Θέματα διδακτικής του χορού

13 ECTS

Θέματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών

13 ECTS

Θέματα διδακτικής του κινηματογράφου

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για το ΠΜΣ «Τέχνη και Εκπαίδευση»: 120

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.