Ευρετήριο Άρθρου

Α2) Κατεύθυνση: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ηγεσία στην εκπαίδευση

13 ECTS

Εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες χώρες

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

17 ECTS

Εκπαιδευτική πολιτική

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

13 ECTS

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και προγραμμάτων

13 ECTS

Διδακτική μεθοδολογία

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Κοινωνιολογία και σχεσιοδυναμική της σχολικής κοινότητας.

13 ECTS

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες

13 ECTS

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Η επίδραση της οικονομίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό-προγραμματισμό

13 ECTS

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

13 ECTS

Οργανωσιακή ψυχολογία

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS