Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να μυήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διεξοδική μελέτη των μεθόδων έρευνας στην ψυχολογία και ειδικότερα να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίζουν σύγχρονα ζητήματα της επιστημολογίας, της συλλογής δεδομένων, της μέτρησης και της ανάλυσης δεδομένων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα διδαχτούν, επίσης, πώς  να προσεγγίζουν τα προβλήματα στην έρευνα με κριτική σκέψη, πώς να αξιολογούν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση και πώς να αξιοποιούν σωστά την ερευνητική βιβλιογραφία με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στις Επιστήμες της Αγωγής.

Με τη συστηματική μελέτη των αντικειμένων αυτών το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης γύρω από αυτά, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων των φοιτητών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στους χώρους της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της άσκησης ποικίλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση:

  1. Να εργαστούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, ως εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πεδίων της αναπτυξιακής ψυχολογίας, τα οποία έχουν εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη
  2. Να εργαστούν ως ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.
  3. Να είναι ικανοί να διεξαγάγουν πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα, και να την διαχέουν στην επιστημονική κοινότητα.
  4. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  5. Να διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου.