Ευρετήριο Άρθρου

 

 1. Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής:

(α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία, έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού, τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Το σεμινάριο  Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας μπορεί να λάβει τη μορφή εξατομικευμένης μελέτης για κάθε φοιτητή  και λαμβάνει ένα ενιαίο βαθμό μετά την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

(β) Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωσή» του (άρθρο 2, παράγρ. 1, της υπουργ. απόφ. Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ο συνολικός φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε ένα ανώτατο όριο τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. Ειδικότερα:

 • Τα μαθήματα κορμού πιστώνονται με 17 ECTS.
 • Τα κατ’ επιλογή μαθήματα πιστώνονται με 13 ECTS.
 • Το Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πιστώνεται με 4 ECTS κατά το Επίπεδο Ι (σύνταξη ερευνητικού σχεδίου) και με 17 ECTS κατά το Επίπεδο ΙΙ (εκπόνηση – συγγραφή).
 • Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(γ) Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά (7) μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 99 πιστωτικές μονάδες και να παρακολουθήσουν σεμινάριο για να εκπονήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5. Ειδικότερα:

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο (2) μαθήματα κορμού (2 Χ 17 ECTS = 34 ECTS), τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών και πέντε (5) κατ’ επιλο­γήν υποχρεωτικά μαθήματα (5 X 13 = 65), τα οποία διδάσκονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών.
 2. Τουλάχιστον το ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτικά μάθημα συναφές με τις μεθόδους έρευνας της επιστημονικής κατεύθυνσης στην οποία ειδικεύονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Τουλάχιστον τα τρία (3) από τα πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που θα επιλέξουν οι φοιτητές πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. που παρακολουθούν.
 4. Δύο από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα δύνανται οι φοιτητές να τα παρακολουθήσουν από άλλο Π.Μ.Σ. που λειτουργεί στο Τμήμα, εφόσον τους δεχτεί ο διδάσκων και το επιτρέψει ο διευθυντής του Π.Μ.Σ..

(δ) Μετά το τέλος του Β' εξαμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν την εκπόνηση μεταπτυ­χιακής διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Ειδικότερα:

 1. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη που έχουν αντικείμενο συναφές με το Π.Μ.Σ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.
 2. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυχιακού φοιτητή, όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 3. Όταν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή αποχωρούν λόγω διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ μπορούν να παραμείνουν ως επιβλέποντες.

 (ε) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινούνται από εξάμηνο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές δυνατότητες του Τμήματος και σύμφωνα με το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(στ) Για τις περιόδους των μαθημάτων και των εξετάσεων ακολουθείται το πρόγραμμα των εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων του Τμήματος. Η αξιολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα μπορεί να γίνει με εκπόνηση γραπτών εργασιών, γραπτών εξετάσεων ή συνδυασμό γραπτών εργασιών και γραπτών εξετάσεων.

(θ) Η διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων και επίβλεψης μεταπτυχιακών φοιτητών για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέψει σε κάθε έτος έως 6 φοιτητές.

(η) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος τη δυνατότητα λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη εκπαιδευτική κάλυψη ύλης εξαμήνου σε ορισμένα προσφερόμενα μαθήματα. Οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων σε θερινό εξάμηνο παραμένουν ίδιες όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.