Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής αποτελούν τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής ειδικεύσεις της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης:

  1. Γλώσσα και Γραμματισμός Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες
  2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση,
  3. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

 

Το Π.Μ.Σ., προάγει την επιστημονική σκέψη και δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ερευνητές-εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι να προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν:

  1. να εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,
  2. να στελεχώσουν την εκπαίδευση ως Συντονιστές  Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντές - Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση,
  3. να είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,
  4. να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και
  5. να αποκτήσουν, μέσω του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, εφόσον δε διαθέτουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όσο και σε αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Oι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνον μια Ειδικότητα.


Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις “Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη”, το οποίο:

   Α) Παρέχει πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, απαραίτητη για εργασία στην εκπαίδευση (Ν. 4579/2019 άρθρο 54, παρ.4.β.αα, ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019),

   Β) Παρέχει 20 μονάδες στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Ν. 4579/2019 άρθρο 57, ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019),

   Γ) Παρέχει 4 μονάδες στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων  (Ν. 4547/2018 άρθρο 24, ΦΕΚ 1024, τ. Α΄, 12-6-2018.

 

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.