Υπάρχουν τρεις(3) ειδικεύσεις μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη"

  1. Γλώσσα και Γραμματισμός Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες
  2.  Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση
  3.  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 

1)      Ειδίκευση: «Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη,  Διδασκαλία και Δυσκολίες»

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)                

Kορμού

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

15 ECTS

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση

15 ECTS

Παιδαγωγικές παρεμβάσεις για τις δυσκολίες μάθησης δεξιοτήτων γραμματισμού

15 ECTS

Διδακτικές πρακτικές για την ενίσχυση της ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος                                                       

 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Γλωσσική ανάπτυξη

15 ECTS

Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και διδακτικές εφαρμογές

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αξιολόγηση δεξιοτήτων γλώσσας και γραμματισμού στην εκπαίδευση

15 ECTS

Μεταγλωσσική ανάπτυξη και κατάκτηση του γραπτού λόγου

15 ECTS

Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολυγλωσσίας στη σχολική τάξη

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (ένα από τα παρακάτω)

 

Κοινωνικές συνιστώσες της γλωσσικής μάθησης

15 ECTS

Δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου: Πρώιμος εντοπισμός και έγκαιρη παρέμβαση

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ

15 ECTS

Ο ρόλος της γλώσσας στη διδασκαλία και στη μάθηση

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)       

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο ΙΙ)

15ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση

15 ECTS

Αισθητικές προσεγγίσεις και γλωσσική αγωγή

15 ECTS

Ανάπτυξη και διδασκαλία των μητρικών και δεύτερων γλωσσών στην προσχολική και σχολική τάξη

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες»: 120

 

2) Ειδίκευση: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Μεθοδολογία  Έρευνας Προχωρημένου  Επιπέδου

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Μοντέλα Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών

15 ECTS

Ιστορικές Προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

15 ECTS

Οργανωσιακή Ψυχολογία

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ιστορία της  Εκπαίδευσης

15 ECTS

Η Επίδραση της Οικονομίας στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό

15 ECTS

Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (ένα από τα παρακάτω)

 

Κοινωνιολογία και Σχεσιοδυναμική της Σχολικής Κοινότητας

15 ECTS

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες

15 ECTS

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο ΙΙ)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (ένα από τα παρακάτω)

 

Ηγεσία στην Εκπαίδευση

15 ECTS

Εκπαιδευτική Πολιτική με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

15 ECTS

Στατιστική στην Εκπαίδευση

15 ECTS

Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων με τη χρήση λογισμικού

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση»:120

 

3) Ειδίκευση: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διδακτική μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ I

15 ECTS

Διδακτική των φυσικών επιστημών με χρήση των ΤΠΕ

15 ECTS

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ΤΠΕ

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Πολυμέσα στην εκπαίδευση 

15 ECTS

ΤΠΕ και φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Πολυτροπικότητα, Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και ΤΠΕ

15 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Ι

15 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ Ι

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (δύο από τα παρακάτω)

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

15 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ ΙΙ

15 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ ΙΙ

15 ECTS

Εκπαίδευση SΤΕΜ, τέχνη και ΤΠΕ

15 ECTS

Χρήση προσομοιώσεων στις φυσικές επιστήμες

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο ΙΙ)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διδακτική των κοινωνικών σπουδών με χρήση των ΤΠΕ

15 ECTS

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών στην εκπαίδευση (mobilelearning)

15 ECTS

Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων με εργαλεία web 2.0

15 ECTS

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

  

1)      Ειδίκευση: «Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη,  Διδασκαλία και Δυσκολίες»

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)                               

Kορμού

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

15 ECTS

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση

15 ECTS

Παιδαγωγικές παρεμβάσεις για τις δυσκολίες μάθησης δεξιοτήτων γραμματισμού

15 ECTS

Διδακτικές πρακτικές για την ενίσχυση της ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Γλωσσική ανάπτυξη

15 ECTS

Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και διδακτικές εφαρμογές

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αξιολόγηση δεξιοτήτων γλώσσας και γραμματισμού στην εκπαίδευση

15 ECTS

Μεταγλωσσική ανάπτυξη και κατάκτηση του γραπτού λόγου

15 ECTS

Διδακτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολυγλωσσίας στη σχολική τάξη

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (ένα από τα παρακάτω)

 

Κοινωνικές συνιστώσες της γλωσσικής μάθησης

15 ECTS

Δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου: Πρώιμος εντοπισμός και έγκαιρη παρέμβαση

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ

15 ECTS

Ο ρόλος της γλώσσας στη διδασκαλία και στη μάθηση

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)     

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο ΙΙ)

15ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση

15 ECTS

Αισθητικές προσεγγίσεις και γλωσσική αγωγή

15 ECTS

Ανάπτυξη και διδασκαλία των μητρικών και δεύτερων γλωσσών στην προσχολική και σχολική τάξη

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες»: 120

 

2) Ειδίκευση: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Μεθοδολογία  Έρευνας Προχωρημένου  Επιπέδου

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Μοντέλα Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών

15 ECTS

Ιστορικές Προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

15 ECTS

Οργανωσιακή Ψυχολογία

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)     

Kορμού

 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ιστορία της  Εκπαίδευσης

15 ECTS

Η Επίδραση της Οικονομίας στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό

15 ECTS

Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (ένα από τα παρακάτω)

 

Κοινωνιολογία και Σχεσιοδυναμική της Σχολικής Κοινότητας

15 ECTS

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες

15 ECTS

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο ΙΙ)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (ένα από τα παρακάτω)

 

Ηγεσία στην Εκπαίδευση

15 ECTS

Εκπαιδευτική Πολιτική με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

15 ECTS

Στατιστική στην Εκπαίδευση

15 ECTS

Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων με τη χρήση λογισμικού

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση»:120

 

3) Ειδίκευση: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διδακτική μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ I

15 ECTS

Διδακτική των φυσικών επιστημών με χρήση των ΤΠΕ

15 ECTS

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ΤΠΕ

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Πολυμέσα στην εκπαίδευση 

15 ECTS

ΤΠΕ και φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Πολυτροπικότητα, Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και ΤΠΕ

15 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Ι

15 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ Ι

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά  (δύο από τα παρακάτω)

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

15 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ

15 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ ΙΙ

15 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ ΙΙ

15 ECTS

Εκπαίδευση SΤΕΜ, τέχνη και ΤΠΕ

15 ECTS

Χρήση προσομοιώσεων στις φυσικές επιστήμες

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο ΙΙ)

15 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διδακτική των κοινωνικών σπουδών με χρήση των ΤΠΕ

15 ECTS

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών στην εκπαίδευση (mobilelearning)

15 ECTS

Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων με εργαλεία web 2.0

15 ECTS

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση

15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS