1.1. Διαδικασία Προκήρυξης

Η υπό προκήρυξη ειδίκευση (ή οι υπό προκήρυξη ειδικεύσεις), ο μήνας που θα εκδοθεί  αυτή, το ύψος των διδάκτρων, η διαδικασία επιλογής, καθώς και ο ανώτατος αριθμός των υπό κατάληψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος κάθε έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας,  Τμημάτων Πληροφορικής  και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδίκευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας. Η επιτροπή επιλογής της ειδίκευσης αποφασίζει για: (α) τη συνάφεια των προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων με τις Επιστήμες της Αγωγής ή με το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε προκηρυγμένης ειδίκευσης στην οποία υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, και (β) για τη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδίκευσης του πτυχίου των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών που προέρχονται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω παράγραφο. 

Οι φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια των συναφών μαθημάτων με τις Επιστήμες της Αγωγής ή με το αντικείμενο της ειδίκευσης, εφόσον επιλεγούν, είναι υποχρεωμένοι να εξετασθούν επιτυχώς σε 2 προπτυχιακά μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, τα οποία θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μια ξένη γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά. Για να ελεγχθεί αυτή η γνώση, οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την Αγγλική) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

Εφόσον, τα μαθήματα στην υπό προκήρυξη ειδίκευση του Π.Μ.Σ. έχει αποφασιστεί ότι θα διεξάγονται μόνο στην ελληνική γλώσσα, τότε οι υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής, η διαπίστωση της οποίας γίνεται με γραπτή δοκιμασία ή με την κατάθεση σχετικού πτυχίου γλωσσομάθειας.

1.3. Επιλογή των Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη» διεξάγεται ως εξής:

 (α) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής της Ειδίκευσης, η οποία έχει οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.

(β) Γραπτή δοκιμασία σε θέμα σχετικό με την εκάστοτε προκηρυγμένη ειδίκευση, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά τη διαδικασία προκήρυξης της ειδίκευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητος όρος επιτυχίας για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5) στο εξεταζόμενο μάθημα.

(γ) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές του Πανεπιστημίου από το οποίο ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά τη διαδικασία προκήρυξης της ειδίκευσης.

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) τον γενικό βαθμό του πτυχίου, (β) τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (γ) τον βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδίκευση, (δ) την ερευνητική δραστηριότητα, (ε) τον βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, (στ) την επαγγελματική εμπειρία, (ζ) την εκπαιδευτική εμπειρία, (η) τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας (εφόσον κριθεί απαραίτητη). 

                Κατά την περίπτωση που δεν προβλέπεται το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας, εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) που έχουν υποβάλει αίτηση σε μια ειδίκευση είναι περισσότεροι από τον τριπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων Μ.Φ. Η προεπιλογή στηρίζεται στα κριτήρια «α, β, γ, δ, στ, ζ» της προηγούμενης παραγράφου και καταρτίζεται ένας κατάλογος από υποψήφιους Μ.Φ. που δεν υπερβαίνουν τον διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι Μ.Φ. που εντάσσονται στον κατάλογο προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Η τελική κατάταξη των υποψήφιων Μ.Φ. λαμβάνει υπόψη και τον βαθμό της συνέντευξης, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με άριστα το 10). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος Μ.Φ. αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

                Κατά την περίπτωση που προβλέπεται το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας, εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) που έχουν κάνει αίτηση σε μια ειδίκευση δεν έχουν επίδοση πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με άριστα το 10), τότε αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. Ομοίως, εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

                Εάν το σύνολο των επιτυχόντων εισακτέων σε μία ειδίκευση είναι μικρότερο από 8, τότε αυτή δεν είναι βιώσιμη για να λειτουργήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιοι Μ.Φ. καλούνται να δηλώσουν, αν επιθυμούν να εκτιμηθούν τα προσόντα τους για να εισαχθούν σε άλλη βιώσιμη ειδίκευση που έχει προκηρυχθεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και στην οποία συνεχίζουν να υπάρχουν κενές θέσεις εισακτέων. Δύναται να γίνει επαναπροκήρυξη θέσεων εντός 3 μηνών από την αρχική έκδοση των αποτελεσμάτων εισδοχής στο Π.Μ.Σ. και πριν την έναρξη του εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.

                Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συγκεντρώσει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν έναν ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Η μοριοδότηση των παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.

                Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ειδίκευσης και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω του ενός υποψήφιοι τότε επιλέγονται όλοι.

Τα κριτήρια εισαγωγής χωρίς το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας ορίζονται ενδεικτικά ως εξής:

α/α

Κριτήρια

Επεξήγηση

Μέγιστη Μοριοδότηση9

α

Βαθμός πτυχίου1

Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά

15

β

Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας2

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδίκευσης.

10

γ

Βαθμός σε δύο μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος

Τα μαθήματα αυτά τα προσδιορίζει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μοριοδότησης όπως με τον βαθμό πτυχίου

5

δ

Ερευνητική δραστηριότητα

Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου

3

Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

5

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα)3

6

(3 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής)3

4

(2 ανά δημοσίευση)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια4

 

2

(1 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων

2

(1 ανά δημοσίευση)

Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα5

2

 

ε

Συνέντευξη6

Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη

20

στ

Επαγγελματική εμπειρία 7

Ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας

10

ζ

Εκπαιδευτική εμπειρία 8

Ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας

20

 

Σύνολο

100

 

Τα κριτήρια εισαγωγής με το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας ορίζονται ενδεικτικά ως εξής:

α/α

Κριτήρια

Επεξήγηση

Μέγιστη Μοριοδότηση9

α

Βαθμός πτυχίου1

Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά

10

β

Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασία2

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδίκευσης.

10

γ

Βαθμός σε δύο μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος

Τα μαθήματα αυτά τα προσδιορίζει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μοριοδότησης όπως με τον βαθμό πτυχίου.

5

δ

Ερευνητική δραστηριότητα

Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου

3

Κατοχή διδακτορικού διπλώματος

5

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα)3

5

(5 μόρια για κάθε δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής)3

4

(2 μόρια για κάθε δημοσίευση)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια4

 

2

(1 μόριο για κάθε ανακοίνωση)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων

2

(1 μόριο για κάθε δημοσίευση)

Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα5

2

 

ε

Συνέντευξη6

Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη

10

στ

Επαγγελματική εμπειρία 7

Ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας

5

ζ

Εκπαιδευτική εμπειρία 8

Ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας

10

η

Γραπτή δοκιμασία10

Εξέταση σε μάθημα συναφές με την προκηρυγμένη ειδικότητα

30

 

Σύνολο

100

 

Σημειώσεις και για τους δύο πίνακες κριτηρίων:

1 Σε περίπτωση δεύτερου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός μόνο του πτυχίου εκείνου που είναι συναφέστερο πρώτον με τις Επιστήμες της Αγωγής και ακολούθως με το αντικείμενο της ειδίκευσης.

 Π.χ. Υποψήφιος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 15 μόρια, όποιος έχει 8,45 λαμβάνει (8,45Χ15)/10 = 12,68.

2 Για την πιστοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρειάζεται:

  1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος, όπου θα φαίνεται η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας.
  2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας σφραγισμένη από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πιστοποιηθεί ο αριθμός των συγγραφέων. Σε περίπτωση πολλών συγγραφέων ο βαθμός διαιρείται με τον αριθμό των συγγραφέων.
  3. Η πτυχιακή εργασία μοριοδοτείται  μόνο εφόσον έχει συνάφεια  με το αντικείμενο της ειδίκευσης.

3 Σ’ αυτό το κριτήριο ο υποψήφιος πρέπει στον φάκελο υποψηφιότητας να καταθέσει:

  1. ολόκληρη τη δημοσίευση (φωτοτυπία από τις σελίδες του περιοδικού),
  2. φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή, και γ) φωτοτυπία του εξωφύλλου.

4 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του επίσημου βιβλίου των περιλήψεων ή των πρακτικών  ή του προγράμματος του συνεδρίου, και των σελίδων όπου εμφανίζεται η δημοσίευση ή η ανακοίνωση της εισήγησης.

5 Για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα απαιτείται βεβαίωση από την Επιτροπή Ερευνών του φορέα υλοποίησης.

6 Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ. skype). Ο βαθμός του υποψήφιου στη συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 10 στα 20) για μπορεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.

7Η επαγγελματική προϋπηρεσία (δεν μπορεί να είναι εκπαιδευτική) αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης).
  2. Επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα εφόσον πρόκειται για: α) Μισθωτούς: θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας (ή τις ώρες απασχόλησης σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης). Επίσης θα κατατίθενται και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων του ΙΚΑ ή βεβαίωση ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. β) Ελεύθερους επαγγελματίες: θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο επαγγελματικό ή άλλο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος.
  3. Επαγγελματική εμπειρία σε σωματεία, συλλόγους, ομοσπονδίες κ.λπ.: Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται με την κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας, καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης. Τα συμβόλαια θα πρέπει να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
  4. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος: Η επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: α) Δήλωση εργοδότη συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση. β) Στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη.
  5. Σημαντική Παρατήρηση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.

Για να λάβει ο υποψήφιος 5 μόρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη επαγγελματικής εμπειρίας (24 μήνες). Σε περίπτωση μικρότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει κλασματικά αντίστοιχα μόρια, π.χ. για 9 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνει (9Χ5)/24 = 1,875 μόρια.

8 Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης όπου υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, βεβαιώνεται από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από βεβαίωση του εργοδότη όπου θα αναφέρονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. Για να λάβει ο υποψήφιος 10 μόρια θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας (24 μήνες). Σε περίπτωση λιγότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει κλασματικά αντίστοιχα μόρια, π.χ. για 13 μήνες εκπαιδευτικής εμπειρίας λαμβάνει (13Χ10)/24 = 5,416 μόρια. Η εκπαιδευτική εμπειρία δεν μπορεί να υπολογιστεί ως επαγγελματική εμπειρία.

9 Η μέγιστη μοριοδότηση ανά κριτήριο μπορεί να διαφοροποιείται μετά από απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος  κατά τη διαδικασία προκήρυξης της ειδίκευσης που θα δεχτεί Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ.

10 Ο βαθμός του υποψήφιου Μ.Φ. στη γραπτή δοκιμασία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 15 στα 30) για μπορεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.