Ευρετήριο Άρθρου

Υπάρχουν τρεις(3) κατευθύνσεις μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη"

  1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
  2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση
  3. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 


Α1) Κατεύθυνση: Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Κορμού

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Γλωσσική ανάπτυξη

13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση

13 ECTS

Σύγχρονα θέματα παιδαγωγικής

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Κορμού

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία

13 ECTS

Μεταγλωσσική ανάπτυξη και κατάκτηση του γραπτού λόγου

13 ECTS

Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Κοινωνικές συνιστώσες της γλωσσικής μάθησης

13 ECTS

Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και διδακτικές εφαρμογές

13 ECTS

Δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου: Πρώιμος εντοπισμός και έγκαιρη παρέμβαση

13 ECTS

Εκπαιδευτικό λογισμικό και αναδυόμενος γραμματισμός

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση

13 ECTS

Αισθητικές προσεγγίσεις και γλωσσική αγωγή

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 


Α2) Κατεύθυνση: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ηγεσία στην εκπαίδευση

13 ECTS

Εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες χώρες

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

17 ECTS

Εκπαιδευτική πολιτική

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

13 ECTS

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και προγραμμάτων

13 ECTS

Διδακτική μεθοδολογία

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Κοινωνιολογία και σχεσιοδυναμική της σχολικής κοινότητας.

13 ECTS

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες

13 ECTS

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Η επίδραση της οικονομίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό-προγραμματισμό

13 ECTS

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

13 ECTS

Οργανωσιακή ψυχολογία

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 


Α3) Κατεύθυνση: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διαδίκτυο και εκπαίδευση

13 ECTS

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

13 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Ι

13 ECTS

Διδακτική των φυσικών επιστημών με χρήση των ΤΠΕ

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Πολυμέσα στην εκπαίδευση

17 ECTS

ΤΠΕ και φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Διδακτική μεθοδολογία

13 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ

13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ I

13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ Ι

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση

13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ ΙΙ

13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ ΙΙ

13 ECTS

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

13 ECTS

Χρήση προσομοιώσεων στις φυσικές επιστήμες

13 ECTS

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών στην εκπαίδευση (mobile learning)

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Κοινωνική δικτύωση και εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών

13 ECTS

Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων με εργαλεία web 2.0

13 ECTS

Πολυτροπικότητα και ΤΠΕ

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS